Vision

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์? มุ่งพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์? ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล? รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนสู่มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะบนพื้นฐานของความเป็นไทย