skip to Main Content
Slider
กิจกรรมของสมาคม

แสดงความยินดี

    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสมาคม ๒ ท่าน ท่านแรก คือ ผู้ช่ว…

อ่านต่อ
เว็บไซต์หน่วยงาน และองค์กรที่น่าสนใจ
Back To Top
×Close search
Search