History

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย?ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คศท)

 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2498 โดยมีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ และคณะริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2506

ปรัชญา

สมาคมฯ นี้ตระหนักว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดเพราะประกอบกันขึ้นเป็นชาติ และเชื่อมั่นว่าความรู้คหกรรมศาสตร์ แขนงต่าง ๆ จำเป็นสำหรับครอบครัว ในการพัฒนาให้มีคุณภาพ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมี คุณภาพของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 2. ส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. สนับสนุนส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ
 4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีสมรรถภาพในการเป็นผู้นำในหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
 5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 6. ให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรม และมีสัมพันธภาพอันดีกับสถาบันคหกรรมศาสตร์นานาชาติ
 7. รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

สมาชิก

สมาคมฯ มีสมาชิกตลอดชีพประมาณ 1,300 คน และสมาชิกสามัญรายปีประมาณ 200 คน ซึ่งอยู่ในอาชีพหลากหลายทั่วประเทศ เช่น ครู/ อาจารย์ เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร พัฒนากร โภชนากร พยาบาล และนักธุรกิจ เป็นต้น

กิจกรรม

 • ผลิตวารสารคหเศรษฐศาสตร์
 • จัดประชุมวิชาการและสัมมนา
 • จัดการอบรมวิชาชีพ
 • ค้นคว้าและวิจัย
 • ให้ทุน “คหวัฒนา” ช่วยเหลือการศึกษา
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริการห้องสมุดที่สำนักงานของสมาคมฯ
 • บริการห้องพักราคาถูก
 • จัดรายการสินค้าราคาประหยัด
 • จัดทัศนศึกษา ฯลฯ

การดำเนินงาน

สมาคมฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ และแต่งตั้งเพิ่ม รวมเป็น 21 คน ดำเนินการวาระละ 2 ปี

เครื่องหมายสมาคมฯ

ลูกกุญแจสีทองอยู่บนพื้นสีฟ้าในรูปเรือนทรงไทย ภายใต้พระมหามงกุฎราชินี แถบแพรสีขาว มีอักษรย่อ คศท. เครื่องหมายนี้บรรจุในวงกลมสองชั้น มีชื่อสมาคมฯ อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองวง

ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา”

ในปี 2507 สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 14,500.00 บาท สมาคมฯ ได้นำดอกผลของเงินนี้มาจัดเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับพระราชทานชื่อทุนนี้ ว่า “ทุนคหวัฒนา” แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองของคหกรรมศาสตร์