ทุนพระราชทานคหวัฒนา

ในปี 2507 สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 14,500.00 บาท สมาคมฯ ได้นำดอกผลของเงินนี้มาจัดเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับพระราชทานชื่อทุนนี้ ว่า “ทุนคหวัฒนา” แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองของคหกรรมศาสตร์

รายชื่อนิสิต/ นักศึกษารับทุนพระราชทาน ?คหวัฒนา?? ประจำปีการศึกษา