กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล นายกสมาคมฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ อนุกูล พลศิริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองบรรณาธิการ

ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศราธพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์